Życie i zdrowie

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Roszczenia z tytułu UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE należy zgłaszać na stronie generali.pl.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody z tytułu UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (NNW) wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Generali T.U. S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
lub drogą e-mailową na adres:

Wymagane dokumenty

Na skróty:

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO
ŚMIERĆ WSPÓŁUBEZPIECZONEGO
ZDARZENIE ZDROWOTNE
WYPADEK
UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO

Śmierć Ubezpieczonego:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • karta zgonu lub inne zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu Ubezpieczonego.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w wyniku wypadku komunikacyjnego, na terenie zakładu pracy:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • karta zgonu lub inne zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu Ubezpieczonego,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku kierowania pojazdem w chwili wypadku),
 • oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu czynności służbowych (przypadku śmierci na terenie zakładu pracy).

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
 • karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu Ubezpieczonego.

ŚMIERĆ WSPÓŁUBEZPIECZONEGO

Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu współubezpieczonego,
 • odpis aktu małżeństwa ubezpieczonego (w przypadku zgonu teścia).

Śmierć małżonka Ubezpieczonego:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
 • karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu małżonka,
 • w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury).

Śmierć dziecka Ubezpieczonego:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • odpis skrócony aktu zgonu dziecka,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • karta zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu współubezpieczonego,
 • w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury).

ZDARZENIE ZDROWOTNE

Pobyt w szpitalu/Operacja chirurgiczna:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację,
 • w przypadku pobytu/operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury),
 • w przypadku pobytu małżonka ubezpieczonego w szpitalu odpis aktu małżeństwa,
 • w przypadku pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu odpis aktu urodzenia.

Poważne zachorowanie:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnej choroby w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.,
 • w przypadku zachorowania w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury),
 • w przypadku poważnego zachorowania małżonka ubezpieczonego odpis aktu małżeństwa,
 • w przypadku poważnego zachorowania dziecka ubezpieczonego odpis aktu urodzenia.

Niezdolność do pracy/Pokrycie kosztów obsługi i zadłużenia:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę, która jest podstawą orzeczenia niezdolności do pracy w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.,
 • w przypadku niezdolności w wyniku nieszczęśliwego wypadku dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe- BHP, policji, prokuratury),
 • orzeczenie lekarskie organu emerytalno-rentowego o niezdolności do pracy.

WYPADEK

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku,
 • dokumentacja medyczna obrazująca leczenie skutków wypadku w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury).

Zwrot kosztów leczenia z Ubezpieczenia NNW:

 • oświadczenie potwierdzające dane z dokumentu tożsamości Uprawnionego (Ubezpieczonego/Uposażonego) – pobierz Potwierdzenie danych osobowych,
 • imienne rachunki poniesionych kosztów leczenia,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku,
 • dokumentacja medyczna uzasadniająca poniesienie kosztów leczenia skutków wypadku w postaci: skierowań na rehabilitację, recepty, zalecenia lekarskie, kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności zajścia nieszczęśliwego wypadku (np. opis zdarzenia, protokoły powypadkowe – BHP, policji, prokuratury).

UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW

Utrata pracy:

 • świadectwo pracy lub wypowiedzenie warunków pracy i płacy,
 • kopia umowy o pracę,
 • kopia dokumentu potwierdzającego, że ubezpieczony został zarejestrowany jako bezrobotny i posiada prawo do zasiłku,
 • w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia jako zabezpieczenia umowy zadłużeniowej, niezbędne jest dostarczenie oryginału lub kopii umowy zadłużeniowej wraz z początkowym harmonogramem spłaty zadłużenia (o ile umowa zadłużeniowa przewiduje taki harmonogram) oraz dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązania aktualnego na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego