KONTAKT E-MAILOWY

Wypowiedzenia umów majątkowych (w tym komunikacyjnych)

Zgłoszenie kupna/sprzedaży auta

Aktualizacja danych

Windykacja

Pozostałe sprawy

Zwrot składki (ubezpieczenia majątkowe)

OCHRONA DANYCH I REKLAMACJE

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Michał Ogórek

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące działalności Generali Agro skontaktuj się z nami – więcej informacji

PLATFORMA ODR

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: webgate.ec.europa.eu Adres poczty elektronicznej Generali: centrumklienta@generali.pl