Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i aplikacji, w tym również w przypadku, gdy korzystając z nich, zawierasz umowę ubezpieczenia, zgłaszasz szkodę lub dokonujesz innych czynności związanych z prowadzoną przez nas działalnością.

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz inne podmioty należące do Grupy Generali chronią prywatność swoich Klientów, w szczególności Twoje dane osobowe. Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Informacje ogólne

RODO

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Grupa Generali

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Generali Finance Sp. z o.o. | ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny | ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny | ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Obowiązek informacyjny

Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator danych osobowych przekazuje Ci wszelkie informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje dane osobowe z innego źródła i będzie to wymagane prawem, administrator danych osobowych przekaże Ci także wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania, przy pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.

W Polityce prywatności znajdziesz informacje o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzają dane osobowe administratorzy danych osobowych należący do Grupy Generali w zależności od okoliczności, w związku z korzystaniem z serwisu generaliagro.pl lub w związku z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej lub działalnością funduszu emerytalnego.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administratorzy danych osobowych należący do Grupy Generali wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którymi możesz skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych. Kontakt może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podany poniżej adres.

Wybierz administratora danych osobowych, aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
IOD: Michał Ogórek
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
e-mail: iod@generali.pl

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
IOD: Michał Ogórek
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
e-mail: iod@generali.pl

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
IOD: Michał Ogórek
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
e-mail: iod@generali.pl

Generali Finance Sp. z o.o
IOD: Michał Ogórek
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
e-mail: iod@generali.pl

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
IOD: Michał Ogórek
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
e-mail: iod@generali.pl

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny
IOD: Michał Ogórek
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
e-mail: iod@generali.pl

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Twoich danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Korzystanie z funkcjonalności serwisu generaliagro.pl

Przeglądanie serwisu

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z serwisu generaliagro.pl (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w serwisie, zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznym i statystycznym oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w oparciu o prezentacje użytkowników, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingowym administratora danych osobowych oraz innych podmiotów, w oparciu o dane zebrane przy pomocy plików cookies i podobnej technologii (więcej informacji znajdziesz w części Polityki prywatności dotyczącej plików cookies).

Aktywność użytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez administratora danych osobowych). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestracja w Biurze Prasowym

W ramach serwisu istnieje możliwość rejestracji w Biurze Prasowym w celu otrzymywania informacji prasowych o projektach i wydarzeniach realizowanych w ramach Grupy Generali. Administratorami Twoich danych osobowych zbieranych w związku z rejestracją w Biurze Prasowym są Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • obsługi i komunikacji w ramach prowadzonego przez nas Biura Prasowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w związku z Twoją rejestracją (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • umożliwienia otrzymywania interesujących Cię treści, w tym materiałów prasowych, ofert produktów lub usług, informacji o nowościach, wydarzeniach i realizowanych przez nas projektach, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na komunikację e-mailową w tym celu, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed różnego rodzaju roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:

 • gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
 • gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
 • gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze zlecenie (m.in. podmiotom świadczącym usługi IT), przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

Informacja o wymogu podania danych

W związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu, dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) zbierane są automatycznie. W przypadku niektórych rodzajów plików cookies, będziemy zbierać dane osobowe tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę – w takich sytuacjach podanie danych osobowe jest dobrowolne.

Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:
1) listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1) podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4) statystycznym, w związku z ustalaniem odpowiedniej wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f oraz, w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
5) podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9) wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez nas zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
10) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
11) oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
1) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3) prawo sprostowania Twoich danych;
4) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
6) prawo przenoszenia danych;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5. Komu przekazujemy Twoje dane
1) Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom zajmującym się likwidacją szkód, firmom informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi współpracujemy.
2) Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym – w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze – w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A., Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych. Więcej na ten temat w punkcie 11. tej Informacji.

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
1) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
2) gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
3) gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy – maksymalnie przez 3 miesiące;
4) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
5) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
6) w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości – przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe
1) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

8. Do jakich państw przekazujemy Twoje dane
1) Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
2) Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub świadczeniem usług przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.

9. Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy
W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
1) innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
2) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych świadczeniach;
3) Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego korzystasz;
4) organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach powodujących szkodę;
5) podmiotu będącego ubezpieczającym – w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia;
6) poprzedniego posiadacza pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego – w razie przejścia lub przeniesienia na Ciebie prawa własności pojazdu mechanicznego albo przejścia na Ciebie posiadania gospodarstwa rolnego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia.
Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz, np. nie będziemy pozyskiwać danych o Twoim stanie zdrowia na potrzeby analizy ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych
1) W niektórych przypadkach podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli uwzględnia poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk, w celu wsparcia procesu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód. Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych świadczeń, a niekiedy mogą skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych niektórych produktów.
2) W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

11. Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach marketingowych
1) W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa) w celach marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
2) Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3) Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie kontaktując się administratorami w sposób opisany w pkt. 1. tej Informacji. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania zgody.
4) W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same prawa, opisane w pkt 4. tej Informacji.
5) Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
6) Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w sposób opisany w pkt. 2. tej Informacji. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez spółki z Grupy Generali w Polsce znajdziesz na stronie: https://www.generali.pl/polityka-prywatnosci.html.

Zgłaszanie szkody

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:
1) listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1) realizacji procesu likwidacji szkody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes;
2) wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej – jeśli zawarliśmy z Tobą umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
3) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4) statystycznym w związku z ustalaniem odpowiedniej wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – jeśli jesteś ubezpieczającym ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz, w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g) RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
5) podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, analizy prawidłowości przebiegu procesu likwidacji szkody) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7) reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) badania satysfakcji klientów lub innych osób, w tym osób poszkodowanych zgłaszających szkodę, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
10) oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej (w razie komunikacji e-mailowej lub telefonicznej – w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą). Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
1) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3) prawo sprostowania Twoich danych;
4) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
6) prawo przenoszenia danych;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5. Komu przekazujemy Twoje dane
1) Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom zajmującym się likwidacją szkód, firmom informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi współpracujemy.
2) Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym – w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze – w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A., Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych. Więcej na ten temat w punkcie 11. tej Informacji.

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
1) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
2) gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
3) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
4) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
5) w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości – przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe
1) Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia jest niezbędne w celu jego rozpatrzenia. Bez podania danych osobowych nie będziemy w stanie wypłacić świadczenia.
2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

8. Do jakich państw przekazujemy Twoje dane
1) Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
2) Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub świadczeniem usług przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.

9. Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy
W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych lub roszczeń pozyskujemy Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
1) innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
2) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych świadczeniach;
3) Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego korzystasz;
4) organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach powodujących szkodę;
5) innych uczestników lub świadków zdarzenia losowego, z którym wiąże się nasza odpowiedzialność,
w zakresie informacji o okolicznościach wypadku.
Dane te pozyskujemy jednak tylko wtedy, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz lub niezbędne do rozpatrzenia roszczenia.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych
1) W przypadku wybranych rodzajów szkód w procesie ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, wysokości szkód, rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta może być oparta o profilowanie, czyli uwzględniać poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk w celu wsparcia powyższych procesów. Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na przyznanie, odmowę lub wysokość przyznanego świadczenia.
2) W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

11. Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach marketingowych
1) W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa) w celach marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
2) Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3) Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie kontaktując się administratorami w sposób opisany w pkt. 1. tej Informacji. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania zgody.
4) W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same prawa, opisane w pkt 4. tej Informacji.
5) Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
6) Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w sposób opisany w pkt. 2. tej Informacji. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez spółki z Grupy Generali w Polsce znajdziesz na stronie: https://www.generali.pl/polityka-prywatnosci.html.

Proces rekrutacji

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorami Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
 3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.
 4. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. w przypadku, gdy preferowane jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego i wykonania związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z właściwymi przepisami kodeksu pracy), a w zakresie danych wykraczających poza wskazane w powołanych przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. w przypadku, gdy preferowane jest zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych niewymaganych przez nas w ramach procesu rekrutacyjnego, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez nas – pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. przeprowadzenia testu psychologicznego lub testu kompetencji – pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. dokonania oceny czy nie zachodzi konflikt interesów, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na konieczności weryfikacji, czy z uwagi na Twoją sytuację może wystąpić konflikt interesów, który mógłby wpłynąć niekorzystnie na świadczenie pracy lub funkcjonowanie podmiotu zatrudniającego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed różnego rodzaju roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania Twoich danych;
 4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu przekazujemy Twoje dane?

 1. Twoje dane osobowe ujawniamy kontrahentom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji procesów rekrutacyjnych, np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego;
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

 1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:
 2. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
 3. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
 4. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

 1. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Kodeksu pracy lub innych przepisów prawa, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
 2. W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 3. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy usług IT).
 2. Twoje dane osobowe przekazujemy również naszym partnerom spoza EOG z którymi współpracujemy, jednak tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.

Jakie Twoje dane przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane zawarte w Twoich dokumentach aplikacyjnych (przede wszystkim dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o Twoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym).

Z jakiego źródła pozyskaliśmy Twoje dane?

 1. Jeśli Twoje dane osobowe nie zostały nam przekazane przez Ciebie bezpośrednio, pozyskaliśmy je od naszych partnerów firm świadczących usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy lub doradztwa personalnego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych

 1. W przypadku niektórych procesów rekrutacyjnych, gdy na podstawie Twojej zgody przeprowadzamy testy psychologiczne lub kompetencyjne, podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta może być oparta o profilowanie, czyli opierać się na automatycznej analizie Twoich danych w celu oceny lub prognozy aspektów Twoich efektów pracy. W ramach tego procesu stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające zmniejszenie ryzyka błędów. Decyzje, które podejmujemy w ten sposób mogą mieć wpływ na ocenę Twojej kandydatury.
 2. Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeśli taka decyzja wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub wpływa na Ciebie w istotny sposób.

Wtyczki portali społecznościowych

W serwisie wykorzystujemy wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube). Ich stosowanie powoduje, że dany portal społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z serwisu przez danego użytkownika (również w przypadku, gdy użytkownik nie posiada profilu w ramach takiego portalu). Nie posiadamy wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Facebook

YouTube

Pliki cookies

Co to jest plik „cookie”?

Pliki cookies (ciasteczka) to małe, pojedyncze pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie ich wyłącznie przez stronę, która je utworzyła. Jednocześnie strona internetowa nie ma dostępu do innych plików, które znajdują się na komputerze użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

W ramach serwisów internetowych prowadzonych pod adresem www.generaliagro.pl mogą być wykorzystywane dwa rodzaje plików cookies:

 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach pliku;
 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub do opuszczenia strony internetowej.

W jakim celu serwis korzysta z plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane przez serwis pozwalają na odpowiednie dostosowanie wyświetlanych na stronie informacji i personalizowanie prezentowanych treści. Pozwalają one również mierzyć interakcje użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy pliki cookies w celu dopasowania i poprawienia sposobu działania serwisu, jak również w celu mierzenia efektów akcji przeprowadzanych w ramach serwisu. Pliki cookies umożliwiają określanie Twoich upodobań, co pozwala na stałe podnoszenie jakości naszych usług. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez nas do kontaktu z Tobą za pomocą telefonu, maila czy poczty.

Przykłady wykorzystania plików cookies w ramach serwisu:

 • dopasowanie reklam emitowanych na stronie www;
 • analizowanie preferencji użytkownika, jego aktywności w serwisie;
 • dostosowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej m. in. Google (remarketing);
 • mierzenie skuteczności prowadzonych akcji na rzecz ubezpieczyciela, np. w Google, sieciach afiliacyjnych, programach partnerskich;
 • implementacja plików firm trzecich np. sieci afiliacyjnych za pośrednictwem Google Tag Manager – więcej informacji na stronie: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/;
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości określonych treści.

Ciasteczka naszych partnerów

Wykorzystujemy lub możemy wykorzystywać cookies osób trzecich, czyli cookies zamieszczane na stronach Serwisu przez naszych partnerów, tj.:

 • Google
 • SKK eRecruiter

Google Analytics

W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania swojego serwisu korzystamy z usług i funkcji reklamowych oferowanych przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc.

Google Analytics przetwarza otrzymane dane w sposób zbiorczy i zanonimizowany, zatem nie jest możliwa identyfikacja pojedynczej osoby, której dane zostały pozyskane.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizy w jaki sposób korzystasz z serwisu i tworzenia zbiorczych statystyk / raportów odwiedzających. Ponadto dzięki Funkcji reklamowej Google Analytics możemy:

 • korzystać z remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics;
 • przygotowywać raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
 • przygotowywać raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
 • korzystać z zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia reklam w ramach Google, w tym wyłączyć personalizację reklam, która pozwala Google na korzystanie z informacji o Twojej aktywności na koncie Google, informacji przechowywanych w usługach Google (takich jak wyszukiwarka i YouTube) oraz danych dotyczących przeglądania pochodzących z witryn i aplikacji partnerów Google. Ustawienia reklam możesz zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com.

Jeżeli nie chcesz aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twoje aktywności w serwisie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. W tym celu pobierz i zainstaluj darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w serwisie, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do serwisu.

Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl, natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki związane z ustawieniami plików cookies, zezwalać stronom na zapis i odczytywanie plików cookies, włączyć i wyłączyć obsługę plików cookies.

Data aktualizacji strony: 20.01.2022 r.