wariant All Risks dostępny dla każdego mienia (oprócz zwierząt)

dodatkowe zniżki za wykupienie ubezpieczeń dobrowolnych

możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów od rozmrożenia, sprzętu od awarii

swoboda w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia

Generali Gospodarstwo Rolne to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks.

Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie rozszerzające ochronę o OC usług międzysąsiedzkich lub OC agroturystyki.

Więcej praktycznych informacji

Zachęcamy do zapoznania się z Generali Gospodarstwo Rolne – przewodnikiem dla Klienta rolnego, w którym w jasny i przystępny sposób wyjaśniamy zalety posiadania ubezpieczenia, jego zakres, zagadnienia związane z zakupem oraz przekazujemy praktyczne informacje dotyczące obsługi.

 

Główne zalety ubezpieczenia

 • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
 • dla zwierząt gospodarskich 2 warianty ubezpieczenia, w tym porażenie prądem
 • swobodne kształtowanie zakresu ubezpieczenia polegające na wyborze odpowiedniego wariantu dla konkretnego rodzaju budynków lub grupy mienia
 • Assistance i dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego
 • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
 • stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku
 • dodatkowe klauzule przy ubezpieczeniu All Risks, np. sprzęt rolniczy od awarii lub ziemiopłody od rozmrożenia/zepsucia
 • nowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyższym wiekiem przystąpienia – do 80. roku życia
 • zniżka za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Generali Agro to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa

Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia Generali Gospodarstwo Rolne może obejmować:


obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego


obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych


dobrowolne ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

3 warianty:

 • Podstawowy
 • Rozszerzony
 • All Risks

Porównanie wariantów


dobrowolne ubezpieczenie stałych elementów oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • dewastacja

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia:

 • w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego
 • w zakresie nieobjętym ochroną w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników

dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy rolniczej
 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • kosztów leczenia Ubezpieczonego i pakietu świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwami nieszczęśliwego wypadku

FAQ

Od 5 miesięcy mam wystawioną polisę OC rolnika wraz z ubezpieczeniem budynków, jednak dokupiłem 5 ha ziemi, czy powinienem to zgłosić czy czekać do rocznicy polisy?

Zwiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego wiąże się ze zwiększeniem obszaru objętego ochroną
ubezpieczeniową, w związku z tym należy zgłosić się do agenta, aby przekalkulować składkę od dnia zwiększenia powierzchni.
Zmiany do umowy zostaną wprowadzone aneksem.
Przypominamy, że zwiększenie powierzchni należy uwzględnić bez względu na podstawę prawną, tzn. również w przypadku otrzymania spadku lub dzierżawy gruntów.

Chcę wydzierżawić ziemię sąsiadowi. Kto zatem ma obowiązek zawarcia umowy, czyli spełnienia ustawowego obowiązku?

W przypadku umowy dzierżawy do decyzji wydzierżawiającego i dzierżawcy należy który z nich będzie ubezpieczającym i ubezpieczonym, obowiązek ubezpieczenia zostaje wypełniony, gdy umowę ubezpieczenia zawrze jedna z tych osób (wydzierżawiający albo dzierżawca). Rekomendujemy jednak aby ubezpieczonym był właściciel (wydzierżawiający) mając na uwadze wyłącznie kwestie obsługowe polisy.

Posiadam dwa gospodarstwa (budynki rolnicze) w dwóch sąsiednich wsiach, czy mogę ubezpieczyć te nieruchomości na jednej polisie?

Nie, gdyż w ramach Generali Gospodarstwo Rolne możliwe jest wskazanie wyłącznie jednego miejsca ubezpieczenia, zatem należy wystawić dwie odrębne polisy.

Przekazaliśmy gospodarstwo rolne swojej córce, całość składki opłaciliśmy, jednakże polisa zawierała także ubezpieczenia dobrowolne, czy możemy wnioskować o zwrot składki z tych dobrowolnych ubezpieczeń?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, na podstawie przesłanego oświadczenia o zbyciu gospodarstwa (zawierającego imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, o ile został nadany oraz datę zbycia), polisa zostaje przepisana na nabywcę (córkę) do końca okresu ochrony wskazanego na polisie. Natomiast w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych możliwe są 2 sytuacje. Mogą zostać one rozwiązane i zwrot składki nastąpi na podstawie wniosku o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczeń dobrowolnych. Zgodnie z wolą stron (zbywca, nabywca i za zgodą Generali) ubezpieczenia dobrowolne mogą być jednak kontynuowane, a zmiana ubezpieczonego dokonywana jest aneksem.

Ubezpieczyłem dom mieszkalny w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, czy zakres można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, tak jak w przypadku budynków gospodarskich?

Tak, można rozszerzyć o jeden z dwóch wariantów dobrowolnych, tj. Rozszerzony lub All Risks. Ponadto, niezależnie od ubezpieczenia budynku, można ubezpieczyć znajdujące się w nim ruchomości domowe w ramach jednego z trzech wariantów oraz OC w życiu prywatnym.

Jesteśmy spółką cywilną, która prowadzi gospodarstwo. W jaki sposób zawiera się polisę?

Ubezpieczającym powinna być spółka cywilna z podaniem numeru REGON i wskazaniem osoby reprezentującej spółkę, czyli osoby podpisującej polisę, natomiast Ubezpieczonymi powinni być wszyscy właściciele spółki.
Analogiczna sytuacja dotyczy spółki jawnej.
Pamiętajmy, właścicielem gospodarstwa nie jest spółka, ponieważ nie posiada ona podmiotowości prawnej w przeciwieństwie do jej wspólników.

Wybudowałem nową chlewnię, ale polisę wznawiać będziemy dopiero za 5 miesięcy. Czy mogę dodać aneksem ten budynek do polisy?

Tak, ale wyłącznie w przypadku gdy polisa zawiera już ubezpieczenie obowiązkowe budynków. Zgodnie z Ustawą ubezpieczenie obowiązkowe należy zawrzeć na okres 12 miesięcy i nie można dodać ubezpieczenia obowiązkowego aneksem na okres krótszy. Można natomiast to ubezpieczenie modyfikować np. dodając kolej budynek czy uaktualniać takie informacje jak sumy ubezpieczenia czy powierzchnia w przypadku rozbudowy. Jeżeli natomiast posiadana polisa nie zawiera obowiązkowego ubezpieczenia budynków a jedynie samo OC rolnika, należy zawrzeć nową polisę na nowy budynek.

Oprócz standardowych prac w gospodarstwie, prowadzę wraz z małżonką gospodarstwo agroturystyczne. Czy OC Rolnika obejmuje szkody powstałe w związku z tą dodatkową działalnością?

Nie, zakres ubezpieczenia OC Rolnika obejmuje wyłącznie szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Chcąc chronić dodatkową działalność , należy rozszerzyć OC Rolnika o szkody związane z działalnością agroturystyczną. Warto też kompleksowo się ubezpieczyć i wykupić OC w życiu prywatnym, by chronić strefę życia prywatnego, na przykład pokryje szkody wyrządzone przez dziecko, kiedy wybije piłką szybę w oknie sąsiada, zadziała, kiedy ubezpieczony jadąc hulajnogą elektryczną potrąci inną osobę.

Czy w Generali jest możliwe ubezpieczenie ziemiopłodów oraz materiałów i zapasów poza budynkami albo sprzętu rolniczego od awarii?

Tak, w ramach klauzul dodatkowych dostępnych w przypadku ubezpieczenia danej kategorii mienia, do której klauzula się odnosi w wariancie All Risks. O szczegóły należy dopytać agenta.

Mam obowiązkowe ubezpieczenie budynków, czy w razie huraganu to ubezpieczenie ochroni moje magazynowane ziemiopłody?

Nie, w takim przypadku ochrona od huraganu obejmuje budynek wraz ze stałymi elementami. Ziemiopłody należy ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. W ramach mienia można ubezpieczyć także sprzęt rolniczy, ruchomości, materiały i zapasy oraz budowle.

Jestem rolnikiem na emeryturze, sprzedałem posiadaną ziemię ale nadal mam budynki gospodarskie oraz mienie rolnicze, czy mogę wykupić polisę?

Tak, w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych ochroną możemy objąć osoby fizyczne niepodlegające pod ubezpieczenie obowiązkowe, ale posiadające mienie o charakterze rolnym.

Jestem w trakcie budowy nowej obory, czy mogę ją ubezpieczyć i w jaki sposób ustalić sumę ubezpieczenia?

Zgodnie z ustawą  obowiązek ubezpieczenia budynku  następuje z chwilą pokrycia go dachem, dajemy natomiast możliwość ubezpieczenia go na każdym etapie budowy. Suma ubezpieczenia wartości budynku nie powinna być niższa od planowanej wartości na koniec okresu ubezpieczenia.

Data aktualizacji strony: 01.07.2024 r.