Rolnictwo

Zgłaszanie szkody

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Generali T.U. S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
lub drogą mailową na adres

Wymagane dokumenty

Na skróty:

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z AC
KRADZIEŻ MASZYNY ROLNICZEJ
SZKODA Z OC OGÓLNEGO
SZKODA DOTYCZĄCA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z AC

Do zgłoszenia szkody w przypadku uszkodzenia maszyny rolniczej w wyniku kolizji/wypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu/maszyny rolniczej, w przypadku, gdy dowód nie był wydany, to dokument potwierdzający własność pojazdu/maszyny rolniczej, np. faktura za zakup,
 • kopia książki serwisowej maszyny rolniczej (jeżeli brak, prosimy o przesłanie kopii faktur VAT/rachunków dokumentujących wcześniejsze naprawy powypadkowe i eksploatacyjne),
 • kopia uprawnień osoby kierującej w momencie zdarzenia,
 • dokumentacja zdjęciowa (nie jest obowiązkowa),
 • kopia oświadczenia sprawcy szkody spisanego przez sprawcę szkody w dniu i na miejscu zdarzenia (jeśli zostało spisane) wraz z podaniem numeru polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Prosimy również o zawiadomienie kredytodawcy/leasingodawcy o szkodzie.

 

KRADZIEŻ MASZYNY ROLNICZEJ

Do zgłoszenia szkody w przypadku kradzieży maszyny rolniczej należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeśli zostały wydane,
 • kopia książki serwisowej maszyny rolniczej (jeżeli brak, prosimy o przesłanie kopii faktur VAT/rachunków dokumentujących wcześniejsze naprawy powypadkowe i eksploatacyjne),
 • oryginały dokumentów pochodzenia pojazdu/maszyny rolniczej (faktura zakupu, umowa kupna – sprzedaży),
 • oryginał polisy Agro Casco,
 • komplet lub komplety kluczyków służących do otwarcia pojazdu/maszyny rolniczej wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy zabezpieczające przed kradzieżą (piloty, immobilizery, karty magnetyczne itp.),
 • oryginalne dokumenty potwierdzające zamontowanie urządzeń przeciwkradzieżowych (np. faktura montażu urządzenia przeciwkradzieżowego, karta gwarancyjna itp.),
 • dowód odprawy celnej (nadwozie, silnik), jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu/maszyny rolniczej,
 • dokumenty udostępnione przez policję.

 

SZKODA Z OC OGÓLNEGO

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz zniszczonego mienia oraz dokumenty potwierdzające ich własność,
 • kopia polisy ubezpieczenia OC ogólnego, jeżeli została udostępniona przez sprawcę,
 • oświadczenie sprawcy szkody spisane w dniu i na miejscu zdarzenia, jeśli zostało spisane,
 • dokumentacja zdjęciowa,
 • kopia dokumentacji medycznej (np. kartoteka choroby, zwolnienia – lekarskie, karta informacyjna ze szpitala i inne) w przypadku szkody na osobie,
 • kopie zaświadczeń lekarskich (np. od lekarza leczącego, z pogotowia ratunkowego) w przypadku szkody na osobie.

 

SZKODA DOTYCZĄCA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Do zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia zwierząt należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego własność zwierzęcia (np. faktura),
 • kopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie zwierzęcia (np. paszport, karta itp.),
 • kopia opinii lekarza weterynarii – Opinia lekarza weterynarii,
 • kopia dokument potwierdzający sprzedaż pozostałości zwierzęcia (utylizacji zwłok).

Bezgotówkowe rozliczenie szkód Agro Casco

Jeśli masz szkodę w ciągniku rolniczym, kombajnie lub innej maszynie rolniczej, sprawdź naszą propozycję naprawy uszkodzonego mienia w formie naprawy bezgotówkowej.

Oferujemy:

 • szybką i bezgotówkową naprawę sprzętu rolniczego w autoryzowanych warsztatach naprawczych współpracujących z naszym Towarzystwem na terenie całego kraju,
 • naprawę wykonaną przez profesjonalny zakład naprawczy gwarantujący wysoką jakość wykonanych prac naprawczych,
 • ustalenie zakresu i wartości naprawy uszkodzonego mienia w wyniku wypadku ubezpieczeniowego bezpośrednio pomiędzy Towarzystwem a autoryzowanym warsztatem naprawczym.

Sprawdź: Rekomendowane punkty serwisowe

Skorzystaj z oferty i oszczędź swój czas oraz zyskaj pewność dokonania naprawy na wysokim poziomie zgodnie z zaleceniami producenta maszyny.

Rekomendowane punkty serwisowe naprawy maszyn rolniczych

Pobierz listę rekomendowanych punktów serwisowych