Samochód

Zgłaszanie szkody (w tym również szkody osobowej)

Zgłoszenie szkody należy wypełnić szczegółowo oraz podpisać własnoręcznie, niedokładne wypełnienie zgłoszenia szkody lub brak wymaganych dokumentów może niekorzystnie wpłynąć na termin likwidacji.

Wypełniony druk zgłoszenia szkody wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Generali T.U. S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
lub drogą mailową na adres – w przypadku szkód z OC lub – w przypadku pozostałych szkód

Wymagane dokumenty

Na skróty:

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z OC
SZKODA KOMUNIKACYJNA Z AC
KRADZIEŻ POJAZDU
SZKODA KOMUNIKACYJNA Z OC OGÓLNEGO

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z OC

Do zgłoszenia szkody komunikacyjnej z OC należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu,
 • kopia oświadczenia sprawcy szkody spisanego w dniu i na miejscu zdarzenia – jeśli zostało spisane,
 • dokumentacja zdjęciowa (nie jest obowiązkowa),
 • kopia dokumentacji medycznej (np. kartoteka choroby, zwolnienia lekarskie, karta informacyjna ze szpitala i inne) w przypadku szkody na osobie,
 • kopie zaświadczeń lekarskich (np. od lekarza leczącego, z pogotowia ratunkowego) w przypadku szkody na osobie.

 

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z AC

Do zgłoszenia szkody w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji/wypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu,
 • kopia oświadczenia sprawcy szkody spisanego przez sprawcę szkody w dniu i na miejscu zdarzenia (jeśli zostało spisane) wraz z podaniem numeru polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • dokumentacja zdjęciowa (nie jest obowiązkowa).

 

KRADZIEŻ POJAZDU

Do zgłoszenia szkody w przypadku kradzieży pojazdu należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu,
 • oryginały dokumentów pochodzenia pojazdu (faktura zakupu, umowa kupna – sprzedaży),
 • oryginał polisy AC,
 • komplet lub komplety kluczyków służących do otwarcia pojazdu wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy zabezpieczające przed kradzieżą (piloty, immobilizery, karty magnetyczne, itp.),
 • kopie dokumentów potwierdzających zamontowanie urządzeń przeciwkradzieżowych (np. faktura montażu urządzenia przeciwkradzieżowego, karta gwarancyjna itp.),
 • dowód odprawy celnej (nadwozie, silnik) jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

 

SZKODA KOMUNIKACYJNA Z OC OGÓLNEGO

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wykaz zniszczonego mienia oraz dokumenty potwierdzające ich własność,
 • kopia polisy ubezpieczenia OC ogólnego, jeżeli została udostępniona przez sprawcę,
 • oświadczenie sprawcy szkody spisane w dniu i na miejscu zdarzenia – jeśli zostało spisane,
 • kopia dokumentacji medycznej (np. kartoteka choroby, zwolnienia – lekarskie, karta informacyjna ze szpitala i inne) w przypadku szkody na osobie,
 • kopie zaświadczeń lekarskich (np. od lekarza leczącego, z pogotowia ratunkowego) w przypadku szkody na osobie.

Utrata wartości handlowej pojazdu

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r. (sygnatura III CZP 77/01): „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy miedzy wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.
Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, w związku ze szkodą w tym pojeździe.
Każde zgłoszone przez Poszkodowanego roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej jest rozpatrywane przez Generali T.U. S.A. indywidualnie.
Wysokość ewentualnej straty z tytułu spadku wartości handlowej pojazdu jest ustalana z uwzględnieniem rozmiaru i rodzaju uszkodzeń, wieku pojazdu, jego stanu technicznego, utrzymania, sposobu użytkowania i przeprowadzanych napraw powypadkowych przed zdarzeniem oraz jakości przeprowadzonej naprawy.

Najem pojazdu zastępczego

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia
17 listopada 2011 r. (sygnatura III CZP 5/11): ,,odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.
Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia tytułem zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, niezbędnego w związku ze szkodą w pojeździe własnym.
Każde zgłoszone przez Poszkodowanego roszczenie z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego jest rozpatrywane przez Generali T.U. S.A. indywidualnie.
Zwrot poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego następuje po weryfikacji zasadności czasu najmu wynikającego z dokumentacji szkodowej i obejmuje czas konieczny oraz niezbędny do naprawy uszkodzonego pojazdu (przy szkodzie częściowej) lub czas niezbędny do zakupu – bez zbędnej zwłoki – innego pojazdu w miejsce pojazdu zniszczonego (przy szkodzie całkowitej). Pojazd zastępczy nie powinien przekraczać klasą pojazdu uszkodzonego, a koszt najmu weryfikowany jest z uwzględnieniem cen obowiązujących na danym rynku lokalnym.

Rekomendowana sieć niezależnych warsztatów naprawczych

Wychodząc jeszcze bardziej naprzeciw oczekiwaniom klientów, w lipcu 2016 r. rozpoczęliśmy pilotaż pt. „Serwisy Sieci Partnerskiej IGP”. Dzięki współpracy z firmą IGP Auto Serwis powstała lista niezależnych warsztatów z całej Polski, w których nasi klienci mogą bezgotówkowo naprawić swoje auto, w ramach ubezpieczenia Generali Auto.

Po zajściu szkody z tytułu Auto Casco podejmujesz decyzję, w jaki sposób chcesz mieć zlikwidowaną szkodę. W ramach wariantu serwisowego masz możliwość skorzystania z rekomendowanej sieci niezależnych warsztatów naprawczych, działających zgodnie z technologią producenta.

Jeśli się na to zdecydujesz, otrzymasz m.in.:

 • 3-letnią gwarancję na wykonaną naprawę,
 • usługę odbioru i odstawienia samochodu lub holowanie,
 • auto zastępcze na czas naprawy,
 • pomoc w wypełnieniu dokumentacji,
 • przyspieszenie procesu likwidacji szkody,
 • umyte auto po naprawie.

 

Likwidujesz u nas szkodę w swoim pojeździe? Zapytaj naszego pracownika o możliwość skorzystania z rekomendowanej sieci niezależnych warsztatów naprawczych.

Zgłoszenie kupna/sprzedaży pojazdu

Zgłoś ten fakt e-mailem w ciągu 14 dni na adres sprzedaz.auta@generali.pl i dołącz umowę sprzedaży auta.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

W przypadku kolizji drogowej skorzystaj z gotowego wzoru wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Wypełnienie druku przez obie strony ułatwi Ci uzyskanie odszkodowania.

Pobierz Oświadczenie sprawcy wypadku komunikacyjnego